Dataset ID: hum0197.v18.gwas.v1 (Plasma metabolites)

MetabolitesFile download
Pyruvic acid hum0197.v18.Pyruvic acid.v1
Lactic acid hum0197.v18.Lactic acid.v1
Isovaleric acid;Valeric acid hum0197.v18.Isovaleric acid;Valeric acid.v1
3-Hydroxybutyric acid hum0197.v18.3-Hydroxybutyric acid.v1
2-Hydroxybutyric acid hum0197.v18.2-Hydroxybutyric acid.v1
Glyceric acid hum0197.v18.Glyceric acid.v1
2-Oxoisovaleric acid hum0197.v18.2-Oxoisovaleric acid.v1
Hexanoic acid hum0197.v18.Hexanoic acid.v1
N-Acetylglycine hum0197.v18.N-Acetylglycine.v1
Succinic acid hum0197.v18.Succinic acid.v1
2-Hydroxyvaleric acid hum0197.v18.2-Hydroxyvaleric acid.v1
Isethionic acid hum0197.v18.Isethionic acid.v1
5-Oxoproline hum0197.v18.5-Oxoproline.v1
4-Methyl-2-oxovaleric acid;3-Methyl-2-oxovaleric acid hum0197.v18.4-Methyl-2-oxovaleric acid;3-Methyl-2-oxovaleric acid.v1
N-Acetylalanine hum0197.v18.N-Acetylalanine.v1
2-Hydroxy-4-methylvaleric acid hum0197.v18.2-Hydroxy-4-methylvaleric acid.v1
6-Hydroxyhexanoic acid hum0197.v18.6-Hydroxyhexanoic acid.v1
Malic acid hum0197.v18.Malic acid.v1
Threonic acid hum0197.v18.Threonic acid.v1
Ethanolamine phosphate hum0197.v18.Ethanolamine phosphate.v1
Octanoic acid hum0197.v18.Octanoic acid.v1
XA0004 hum0197.v18.XA0004.v1
2-Oxoglutaric acid hum0197.v18.2-Oxoglutaric acid.v1
2-Hydroxyglutaric acid hum0197.v18.2-Hydroxyglutaric acid.v1
3-Phenylpropionic acid hum0197.v18.3-Phenylpropionic acid.v1
Pelargonic acid hum0197.v18.Pelargonic acid.v1
8-Hydroxyoctanoic acid;2-Hydroxyoctanoic acid-1 hum0197.v18.8-Hydroxyoctanoic acid;2-Hydroxyoctanoic acid-1.v1
Terephthalic acid hum0197.v18.Terephthalic acid.v1
Perillic acid hum0197.v18.Perillic acid.v1
Uric acid hum0197.v18.Uric acid.v1
Decanoic acid hum0197.v18.Decanoic acid.v1
XA0013 hum0197.v18.XA0013.v1
cis-Aconitic acid hum0197.v18.cis-Aconitic acid.v1
Indole-3-acetic acid hum0197.v18.Indole-3-acetic acid.v1
Hippuric acid hum0197.v18.Hippuric acid.v1
Homovanillic acid hum0197.v18.Homovanillic acid.v1
3-Phosphoglyceric acid hum0197.v18.3-Phosphoglyceric acid.v1
Citric acid hum0197.v18.Citric acid.v1
Isocitric acid hum0197.v18.Isocitric acid.v1
Quinic acid hum0197.v18.Quinic acid.v1
Glucuronic acid-1;Galacturonic acid-1 hum0197.v18.Glucuronic acid-1;Galacturonic acid-1.v1
Gluconic acid hum0197.v18.Gluconic acid.v1
Lauric acid hum0197.v18.Lauric acid.v1
S-Sulfocysteine hum0197.v18.S-Sulfocysteine.v1
Mucic acid hum0197.v18.Mucic acid.v1
Glucaric acid hum0197.v18.Glucaric acid.v1
3-Indoxylsulfuric acid hum0197.v18.3-Indoxylsulfuric acid.v1
Myristoleic acid hum0197.v18.Myristoleic acid.v1
XA0027 hum0197.v18.XA0027.v1
Glucose 6-phosphate hum0197.v18.Glucose 6-phosphate.v1
Sulfotyrosine hum0197.v18.Sulfotyrosine.v1
N2-Phenylacetylglutamine hum0197.v18.N2-Phenylacetylglutamine.v1
2,3-Diphosphoglyceric acid hum0197.v18.2,3-Diphosphoglyceric acid.v1
Adenosine diphosphate hum0197.v18.ADP.v1
Adenosine triphosphate hum0197.v18.ATP.v1
Urea hum0197.v18.Urea.v1
Ethanolamine hum0197.v18.Ethanolamine.v1
Gly hum0197.v18.Gly.v1
Trimethylamine N-oxide hum0197.v18.Trimethylamine N-oxide.v1
Piperidine hum0197.v18.Piperidine.v1
Sarcosine hum0197.v18.Sarcosine.v1
β-Ala hum0197.v18.β-Ala.v1
Ala hum0197.v18.Ala.v1
Glycerol hum0197.v18.Glycerol.v1
N-Methylputrescine hum0197.v18.N-Methylputrescine.v1
N,N-Dimethylglycine hum0197.v18.N,N-Dimethylglycine.v1
2-Aminoisobutyric acid;2-Aminobutyric acid hum0197.v18.2-Aminoisobutyric acid;2-Aminobutyric acid.v1
3-Aminoisobutyric acid hum0197.v18.3-Aminoisobutyric acid.v1
Choline hum0197.v18.Choline.v1
Ser hum0197.v18.Ser.v1
Diethanolamine hum0197.v18.Diethanolamine.v1
Hypotaurine hum0197.v18.Hypotaurine.v1
Creatinine hum0197.v18.Creatinine.v1
Pro hum0197.v18.Pro.v1
Guanidoacetic acid hum0197.v18.Guanidoacetic acid.v1
Betaine hum0197.v18.Betaine.v1
Val hum0197.v18.Val.v1
Thr hum0197.v18.Thr.v1
Nicotinamide hum0197.v18.Nicotinamide.v1
Taurine hum0197.v18.Taurine.v1
XC0016 hum0197.v18.XC0016.v1
Pipecolic acid hum0197.v18.Pipecolic acid.v1
N-Acetylputrescine hum0197.v18.N-Acetylputrescine.v1
cis-4-Hydroxyproline hum0197.v18.cis-4-Hydroxyproline.v1
Hydroxyproline hum0197.v18.Hydroxyproline.v1
Creatine hum0197.v18.Creatine.v1
Alloisoleucine hum0197.v18.Alloisoleucine.v1
Ile hum0197.v18.Ile.v1
Leu hum0197.v18.Leu.v1
Asn hum0197.v18.Asn.v1
Ornithine hum0197.v18.Ornithine.v1
Thiaproline hum0197.v18.Thiaproline.v1
Asp hum0197.v18.Asp.v1
S-Methylcysteine hum0197.v18.S-Methylcysteine.v1
Hypoxanthine hum0197.v18.Hypoxanthine.v1
1-Methylnicotinamide hum0197.v18.1-Methylnicotinamide.v1
Trigonelline hum0197.v18.Trigonelline.v1
Urocanic acid hum0197.v18.Urocanic acid.v1
1-Methyl-4-imidazoleacetic acid hum0197.v18.1-Methyl-4-imidazoleacetic acid.v1
XC0029 hum0197.v18.XC0029.v1
Stachydrine hum0197.v18.Stachydrine.v1
γ-Butyrobetaine hum0197.v18.γ-Butyrobetaine.v1
Gln hum0197.v18.Gln.v1
Lys hum0197.v18.Lys.v1
N-Acetylserine hum0197.v18.N-Acetylserine.v1
Glu hum0197.v18.Glu.v1
Met hum0197.v18.Met.v1
Triethanolamine hum0197.v18.Triethanolamine.v1
His hum0197.v18.His.v1
Imidazolelactic acid hum0197.v18.Imidazolelactic acid.v1
N6-Methyllysine hum0197.v18.N6-Methyllysine.v1
O-Acetylhomoserine;2-Aminoadipic acid hum0197.v18.O-Acetylhomoserine;2-Aminoadipic acid.v1
Carnitine hum0197.v18.Carnitine.v1
5-Hydroxylysine hum0197.v18.5-Hydroxylysine.v1
S-Methylmethionine hum0197.v18.S-Methylmethionine.v1
Methionine sulfoxide hum0197.v18.Methionine sulfoxide.v1
Phe hum0197.v18.Phe.v1
1-Methylhistidine;3-Methylhistidine hum0197.v18.1-Methylhistidine;3-Methylhistidine.v1
Arg hum0197.v18.Arg.v1
Guanidinosuccinic acid hum0197.v18.Guanidinosuccinic acid.v1
Citrulline hum0197.v18.Citrulline.v1
Serotonin hum0197.v18.Serotonin.v1
Alliin hum0197.v18.Alliin.v1
Gluconolactone hum0197.v18.Gluconolactone.v1
Mannosamine hum0197.v18.Mannosamine.v1
Galactosamine;Glucosamine hum0197.v18.Galactosamine;Glucosamine.v1
Theobromine hum0197.v18.Theobromine.v1
Paraxanthine hum0197.v18.Paraxanthine.v1
Tyr hum0197.v18.Tyr.v1
Phosphorylcholine hum0197.v18.Phosphorylcholine.v1
N6-Acetyllysine hum0197.v18.N6-Acetyllysine.v1
Nω-Methylarginine hum0197.v18.Nω-Methylarginine.v1
Homoarginine hum0197.v18.Homoarginine.v1
Homocitrulline hum0197.v18.Homocitrulline.v1
Gly-Asp hum0197.v18.Gly-Asp.v1
Caffeine hum0197.v18.Caffeine.v1
11-Aminoundecanoic acid hum0197.v18.11-Aminoundecanoic acid.v1
Asymmetric dimethylarginine hum0197.v18.ADMA.v1
Symmetric dimethylarginine hum0197.v18.SDMA.v1
O-Acetylcarnitine hum0197.v18.O-Acetylcarnitine.v1
Trp hum0197.v18.Trp.v1
Kynurenine hum0197.v18.Kynurenine.v1
3-Methoxytyrosine hum0197.v18.3-Methoxytyrosine.v1
XC0061 hum0197.v18.XC0061.v1
XC0065 hum0197.v18.XC0065.v1
N-Acetylgalactosamine;N-Acetylmannosamine;N-Acetylglucosamine hum0197.v18.N-Acetylgalactosamine;N-Acetylmannosamine;N-Acetylglucosamine.v1
Cystathionine hum0197.v18.Cystathionine.v1
Isobutyrylcarnitine hum0197.v18.Isobutyrylcarnitine.v1
Butyrylcarnitine hum0197.v18.Butyrylcarnitine.v1
Cystine hum0197.v18.Cystine.v1
Uridine hum0197.v18.Uridine.v1
Dyphylline hum0197.v18.Dyphylline.v1
1-Methyladenosine hum0197.v18.1-Methyladenosine.v1
Octanoylcarnitine hum0197.v18.Octanoylcarnitine.v1
Argininosuccinic acid hum0197.v18.Argininosuccinic acid.v1
XC0120 hum0197.v18.XC0120.v1
Glutathione (GSSG)_divalent hum0197.v18.Glutathione (GSSG)_divalent.v1
XC0132 hum0197.v18.XC0132.v1
Cysteine glutathione disulfide hum0197.v18.Cysteine glutathione disulfide.v1
Fatty acid(12:0) hum0197.v18.FA(12:0).v1
Fatty acid(14:3) hum0197.v18.FA(14:3).v1
Fatty acid(14:2) hum0197.v18.FA(14:2).v1
Fatty acid(14:1)-1 hum0197.v18.FA(14:1)-1.v1
Fatty acid(14:1)-2 hum0197.v18.FA(14:1)-2.v1
Myristic acid hum0197.v18.Myristic acid.v1
Fatty acid(15:0) hum0197.v18.FA(15:0).v1
Pentadecanoic acid hum0197.v18.Pentadecanoic acid.v1
3-Hydroxytetradecanoic acid hum0197.v18.3-Hydroxytetradecanoic acid.v1
Fatty acid(16:2)-2 hum0197.v18.FA(16:2)-2.v1
Palmitoleic acid hum0197.v18.Palmitoleic acid.v1
Palmitic acid hum0197.v18.Palmitic acid.v1
Fatty acid(17:1)-2 hum0197.v18.FA(17:1)-2.v1
Heptadecanoic acid-1;Fatty acid(17:0)-1 hum0197.v18.Heptadecanoic acid-1;FA(17:0)-1.v1
Heptadecanoic acid-2;Fatty acid(17:0)-2 hum0197.v18.Heptadecanoic acid-2;FA(17:0)-2.v1
Stearidonic acid hum0197.v18.Stearidonic acid.v1
Linolenic acid hum0197.v18.Linolenic acid.v1
Linoleic acid hum0197.v18.Linoleic acid.v1
Oleic acid hum0197.v18.Oleic acid.v1
Stearic acid hum0197.v18.Stearic acid.v1
Fatty acid(19:2) hum0197.v18.FA(19:2).v1
Fatty acid(19:1) hum0197.v18.FA(19:1).v1
Ricinoleic acid-2 hum0197.v18.Ricinoleic acid-2.v1
Ricinoleic acid-3 hum0197.v18.Ricinoleic acid-3.v1
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid hum0197.v18.cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid.v1
Arachidonic acid hum0197.v18.Arachidonic acid.v1
Fatty acid(20:3) hum0197.v18.FA(20:3).v1
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid hum0197.v18.cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid.v1
cis-11,14-Eicosadienoic acid hum0197.v18.cis-11,14-Eicosadienoic acid.v1
cis-11-Eicosenoic acid hum0197.v18.cis-11-Eicosenoic acid.v1
Arachidic acid hum0197.v18.Arachidic acid.v1
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid-1 hum0197.v18.cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid-1.v1
Fatty acid(22:5)-1 hum0197.v18.FA(22:5)-1.v1
Fatty acid(22:5)-2 hum0197.v18.FA(22:5)-2.v1
Fatty acid(22:5)-3 hum0197.v18.FA(22:5)-3.v1
Fatty acid(22:4)-1 hum0197.v18.FA(22:4)-1.v1
Fatty acid(22:4)-2 hum0197.v18.FA(22:4)-2.v1
Fatty acid(22:3)-1 hum0197.v18.FA(22:3)-1.v1
Fatty acid(22:3)-2 hum0197.v18.FA(22:3)-2.v1
Fatty acid(22:2) hum0197.v18.FA(22:2).v1
Erucic acid hum0197.v18.Erucic acid.v1
Behenic acid hum0197.v18.Behenic acid.v1
Tricosanoic acid-2 hum0197.v18.Tricosanoic acid-2.v1
Fatty acid(24:5) hum0197.v18.FA(24:5).v1
Fatty acid(24:4) hum0197.v18.FA(24:4).v1
Fatty acid(24:2) hum0197.v18.FA(24:2).v1
Nervonic acid-1 hum0197.v18.Nervonic acid-1.v1
Nervonic acid-2 hum0197.v18.Nervonic acid-2.v1
Dehydroisoandrosterone 3-sulfate-1 hum0197.v18.Dehydroisoandrosterone 3-sulfate-1.v1
Dehydroisoandrosterone 3-sulfate-2 hum0197.v18.Dehydroisoandrosterone 3-sulfate-2.v1
Fatty acid(24:0)-2 hum0197.v18.FA(24:0)-2.v1
Lithocholic acid hum0197.v18.Lithocholic acid.v1
Fatty acid(25:0)-2 hum0197.v18.FA(25:0)-2.v1
Hyodeoxycholic acid hum0197.v18.Hyodeoxycholic acid.v1
Ursodeoxycholic acid hum0197.v18.Ursodeoxycholic acid.v1
Chenodeoxycholic acid hum0197.v18.Chenodeoxycholic acid.v1
Deoxycholic acid hum0197.v18.Deoxycholic acid.v1
Fatty acid(26:2)-1 hum0197.v18.FA(26:2)-1.v1
Fatty acid(26:2)-2 hum0197.v18.FA(26:2)-2.v1
Pregnenolone sulfate hum0197.v18.Pregnenolone sulfate.v1
Fatty acid(26:0)-2 hum0197.v18.FA(26:0)-2.v1
Cholic acid hum0197.v18.Cholic acid.v1
Glycolithocholic acid hum0197.v18.Glycolithocholic acid.v1
Glycodeoxycholic acid hum0197.v18.Glycodeoxycholic acid.v1
Glycoursodeoxycholic acid hum0197.v18.Glycoursodeoxycholic acid.v1
Glycochenodeoxycholic acid hum0197.v18.Glycochenodeoxycholic acid.v1
Betulinic acid hum0197.v18.Betulinic acid.v1
Glycocholic acid hum0197.v18.Glycocholic acid.v1
Cholesterol sulfate hum0197.v18.Cholesterol sulfate.v1
Tauroursodeoxycholic acid hum0197.v18.Tauroursodeoxycholic acid.v1
Taurodeoxycholic acid hum0197.v18.Taurodeoxycholic acid.v1
Taurochenodeoxycholic acid hum0197.v18.Taurochenodeoxycholic acid.v1
Taurocholic acid hum0197.v18.Taurocholic acid.v1
Indole-3-carboxaldehyde-2 hum0197.v18.Indole-3-carboxaldehyde-2.v1
Retinol-1 hum0197.v18.Retinol-1.v1
Retinol-2 hum0197.v18.Retinol-2.v1
β-Estradiol hum0197.v18.β-Estradiol.v1
Androsterone-2 hum0197.v18.Androsterone-2.v1
4-Androstene-3,17-dione-2 hum0197.v18.4-Androstene-3,17-dione-2.v1
Testosterone-2 hum0197.v18.Testosterone-2.v1
Testosterone-4 hum0197.v18.Testosterone-4.v1
Palmitoylethanolamide-1 hum0197.v18.Palmitoylethanolamide-1.v1
Sphingosine hum0197.v18.Sphingosine.v1
Sphinganine hum0197.v18.Sphinganine.v1
11β-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione-3 hum0197.v18.11β-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione-3.v1
Abietic acid-2 hum0197.v18.Abietic acid-2.v1
Acylcarnitine(10:0) hum0197.v18.AC(10:0).v1
Linoleyl ethanolamide hum0197.v18.Linoleyl ethanolamide.v1
Oleoyl ethanolamide;Arachidonoylethanolamide(18:1)-1 hum0197.v18.Oleoyl ethanolamide;AEA(18:1)-1.v1
Stearoyl ethanolamide hum0197.v18.Stearoyl ethanolamide.v1
17α-Hydroxyprogesterone-2 hum0197.v18.17α-Hydroxyprogesterone-2.v1
Testosterone acetate-2 hum0197.v18.Testosterone acetate-2.v1
21-Hydroxypregnenolone-1 hum0197.v18.21-Hydroxypregnenolone-1.v1
Acylcarnitine(12:1)-1 hum0197.v18.AC(12:1)-1.v1
Acylcarnitine(12:1)-2 hum0197.v18.AC(12:1)-2.v1
Acylcarnitine(12:1)-3 hum0197.v18.AC(12:1)-3.v1
Acylcarnitine(12:0)-2 hum0197.v18.AC(12:0)-2.v1
Corticosterone-2;Cortexolone-2;21-Deoxycortisol-2 hum0197.v18.Corticosterone-2;Cortexolone-2;21-Deoxycortisol-2.v1
Acylcarnitine(13:1) hum0197.v18.AC(13:1).v1
Cortisone hum0197.v18.Cortisone.v1
Cortisol-1;18-Hydroxycorticosterone-1 hum0197.v18.Cortisol-1;18-Hydroxycorticosterone-1.v1
Cortisol-2;18-Hydroxycorticosterone-2 hum0197.v18.Cortisol-2;18-Hydroxycorticosterone-2.v1
18-Hydroxycorticosterone-3 hum0197.v18.18-Hydroxycorticosterone-3.v1
Cortisol-3;18-Hydroxycorticosterone-4 hum0197.v18.Cortisol-3;18-Hydroxycorticosterone-4.v1
Acylcarnitine(14:3)-3 hum0197.v18.AC(14:3)-3.v1
Acylcarnitine(14:3)-4 hum0197.v18.AC(14:3)-4.v1
7-Dehydrocholesterol-1 hum0197.v18.7-Dehydrocholesterol-1.v1
Acylcarnitine(14:2)-1 hum0197.v18.AC(14:2)-1.v1
Acylcarnitine(14:2)-2 hum0197.v18.AC(14:2)-2.v1
Acylcarnitine(14:2)-3 hum0197.v18.AC(14:2)-3.v1
Acylcarnitine(14:1)-2 hum0197.v18.AC(14:1)-2.v1
Acylcarnitine(14:1)-3 hum0197.v18.AC(14:1)-3.v1
Acylcarnitine(14:1)-4 hum0197.v18.AC(14:1)-4.v1
Cholesterol hum0197.v18.Cholesterol.v1
Arachidonoylethanolamide(22:6) hum0197.v18.AEA(22:6).v1
Acylcarnitine(14:0)-2 hum0197.v18.AC(14:0)-2.v1
2-Arachidonoylglycerol-3 hum0197.v18.2-Arachidonoylglycerol-3.v1
Campesterol-1 hum0197.v18.Campesterol-1.v1
Campesterol-2 hum0197.v18.Campesterol-2.v1
Stigmasterol-1 hum0197.v18.Stigmasterol-1.v1
Stigmasterol-2 hum0197.v18.Stigmasterol-2.v1
Acylcarnitine(16:2) hum0197.v18.AC(16:2).v1
Sitosterol-2 hum0197.v18.Sitosterol-2.v1
Acylcarnitine(16:1) hum0197.v18.AC(16:1).v1
Palmitoylcarnitine hum0197.v18.Palmitoylcarnitine.v1
Cycloartenol;Lanosterol hum0197.v18.Cycloartenol;Lanosterol.v1
Acylcarnitine(17:1)-2 hum0197.v18.AC(17:1)-2.v1
Acylcarnitine(17:0)-1 hum0197.v18.AC(17:0)-1.v1
Acylcarnitine(17:0)-2 hum0197.v18.AC(17:0)-2.v1
Diosgenin-2 hum0197.v18.Diosgenin-2.v1
γ-Tocopherol-2 hum0197.v18.γ-Tocopherol-2.v1
Acylcarnitine(18:2)-3 hum0197.v18.AC(18:2)-3.v1
Acylcarnitine(18:1) hum0197.v18.AC(18:1).v1
Acylcarnitine(18:0) hum0197.v18.AC(18:0).v1
Hydroxyprogesterone caproate-2 hum0197.v18.Hydroxyprogesterone caproate-2.v1
Hecogenin hum0197.v18.Hecogenin.v1
α-Tocopherol hum0197.v18.α-Tocopherol.v1
Acylcarnitine(20:1)-1 hum0197.v18.AC(20:1)-1.v1
Acylcarnitine(20:1)-2 hum0197.v18.AC(20:1)-2.v1
Acylcarnitine(20:0) hum0197.v18.AC(20:0).v1
α-Tocopherol acetate hum0197.v18.α-Tocopherol acetate.v1
Astaxanthin hum0197.v18.Astaxanthin.v1
Trilaurin-2 hum0197.v18.Trilaurin-2.v1
1,2-Dipalmitoyl-glycero-3-phosphoethanolamine hum0197.v18.1,2-Dipalmitoyl-glycero-3-phosphoethanolamine.v1
Sphingomyelin(d18:1/16:0) hum0197.v18.Sphingomyelin(d18:1/16:0).v1
Thyroxine hum0197.v18.Thyroxine.v1
1,2-Distearoyl-glycero-3-phosphocholine-1 hum0197.v18.1,2-Distearoyl-glycero-3-phosphocholine-1.v1